dintreStatut

SOCIETATEA ROMÂNA DE ENDOCRINOLOGIE  (SRE)

Prezentul STATUT este actualizat cu modificările adoptate în Adunarea generală din 19 Mai 2011 de la Timișoara

CAPITOLUL I : Dispoziții generale

Art. 1 Societatea Română de Endocrinologie (SRE) este o organizație științifică și profesională independentă a medicilor endocrinologi din România, precum și a altor specialiști cu activitate demonstrabilă în domeniul endocrinologiei.

Art. 2 Societatea Română de Endocrinologie are drept scop:

a. difuzarea informației de specialitate;

b. ridicarea nivelului științific și tehnic al membrilor săi;

c. îmbunătățirea asistenței curativo-profilactice de specialitate pe întreg teritoriul țării;

d. colaborarea cu alte societăți și organizații naționale și internaționale în vederea afirmării și creșterii prestigiului școlii române de endocrinologie.

Art. 3 Pentru îndeplinirea acestor sarcini, Societatea Română de Endocrinologie utilizează următoarele forme și metode de activitate:

a. organizarea periodică de conferințe de comunicări și referate de către secțiile SRE teritoriale;

b. organizarea anuală a Congresului Societății Române de Endocrinologie și a unui curs precongres;

c. organizarea periodică a unui curs de perfecționare postuniversitară de Endocrinologie intitulat ”Zilele Zbranca”;

d. sprijinirea reuniunilor științifice ale societăților naționale și internaționale care abordează subiecte de endocrinologie într-o manieră interdisciplinară, pe baza unor acorduri de colaborare adaptate fiecărei manifestări;

e. colaborarea cu Ministerul Sănătății, Ministerul Învățâmântului, Academia de Științe Medicale, Rectoratul U.M.F. și alte organizații ce au contingență cu problematica SRE;

f. intensificarea contactelor cu societăți și instituții de specialitate din străinătate în vederea organizării unor manifestări comune sau pentru obținerea unor colaborări științifice, schimburi de experiență sau burse de studiu;

g. Acordarea premiului Societății Române de Endocrinologie “Ștefan M. Milcu”, în valoare de 1.000 euro, pentru cercetători cu lucrări originale deosebite (componența grupului de experți ce vor analiza dosarele candidaților va fi stabilită de Consiliul de Conducere SRE) și pentru întreaga activitate științifică (personalităților cu merite deosebite în activitatea științifică);

acordarea a două premii de câte 500 de euro pentru tineri sub 35 de ani cu activități de cercetare în endocrinologie, pentru lucrări originale prezentate la congresul național SRE;

h. SRE sprijină financiar în limita posibilităților, susținerea activității celor 2 (două) reviste de specialitate, ACTA ENDOCRINOLOGICA București și Revista Română de Endocrinologie și Metabolism Iași, prin fonduri rămase în urma organizării congreselor societății sau a altor manifestări științifice. Sprijinul financiar se acordă în condițiile prezentării unui raport de activitate anual al reprezentantului revistei ce cuprinde aspecte ale activității publicistice cum ar fi indexarea și cotarea în sisteme internaționale de evaluare, date de statistică (autori membri SRE, autori internaționali), cât și aspecte administrative (tiraj, costuri editare/tipărire, număr abonamente, alte venituri, alte cheltuieli).

În mod similar, activitățile propuse de către grupurile de lucru ale SRE vor fi sprijinite financiar în măsura în care acestea promovează obiectivele societății și cresc vizibilitatea acesteia.

CAPITOLUL II: Structură și organizare

Art. 4 SRE se compune din membri titulari, membri corespondenți, și membri de onoare.

Art. 5 Membrii titulari pot fi:

a. medici primari endocrinologi, medici principali de specialitate endocrinologi sau rezidenți de endocrinologie care solicită aceasta, sunt de acord cu statutul Societății de Endocrinologie, au recomandarea de la un membru titular, medicii de altă specialitate sau cercetătorii științifici și specialiștii cu studii superioare (psihologi, fizicieni, chimiști, biochimiști, biologi, etc.) care desfășoară o activitate științifică în domeniul endocrinologiei clinice sau experimentale demonstrabilă pe o perioada de minimum 3 ani, dacă: depun o aplicație, sunt de acord cu statutul SRE, și au minimum 3 recomandări din partea unor membri ai SRE.

Asistenți medicali și moașe absolvenți ai facultăților de profil care își desfășoară activitatea în domeniul endocrinologiei clinice sau au o activitate științifică clinică sau experimentală demonstrabilă pe o perioada de minimum 3 ani, dacă: depun o aplicație, sunt de acord cu statutul SRE, au minimum 3 recomandări din partea unor membri ai SRE.

Art. 6 Acordarea titlului de Președinte de onoare unui membru al societății cu o bogată și îndelungată activitate științifică și profesională, acesta urmând a fi ales prin vot deschis de către Adunarea Generală a Societății.

Art. 7 Membri corespondenți pot deveni specialiștii străini care desfășoară activitate științifică în colaborare cu Societatea Română de Endocrinologie. Doar membrii titulari și membrii de onoare au drept de vot.

Art. 8 Organizarea SRE este făcuta pe două principii: al  teritorializării și al specialității.

Art. 9 Organizarea în raport cu principiul teritorializării permite înființarea de secțiuni-plurijudețene-(când numărul membrilor  depășește 20 de cadre). Pentru înființarea secțiunilor decizia aparține membrilor SRE din teritoriul respectiv. Înființarea secțiunilor noi este adusă la cunoștință comitetului SRE printr-un document însoțit de lista nominală a membrilor și a programului de activitate. În prezent, fondatoarele SRE sunt următoarele secții:  București, Iași, Cluj, Timișoara. Statutul SRE este obligatoriu și unic și pentru secțiile teritoriale.

Art. 10 Organizarea în raport cu principiul specializării permite înființarea în cadrul SRE de grupuri de studiu, colective de lucru cu profil bine delimitat, care grupează membrii societății interesați prioritar într-un anumit domeniu de cercetare. Înființarea grupelor de lucru de profil se face prin inițiativă personală sau de grup a membrilor SRE și sunt aprobate de consiliul de conducere a SRE.

CAPITOLUL III: Organele de conducere ale SRE:

Art. 11 SRE este condus de un Consiliu de Conducere format dintr-un număr de 15 membri titulari și 2 membri invitați. Incepand din anul 2022, mandatul membrilor din Consiliul de Conducere este de patru ani, acestia urmand a fi alesi in conformitate cu dispozitiile statutare de catre Adunarea Generala.

Alegerea se face prin vot secret și direct, cu majoritate simplă (jumătate plus unu din voturile exprimate), de către Adunarea Generală constituită din cel puțin jumătate plus unu dintre membrii cu drept de vot ai SRE (la prima convocare), sau indiferent de numarul membrilor prezenti cu drept de vot (la cea de-a doua convocare).

Convocarea este transmisa in scris tuturor membrilor SRE

Consiliul de Conducere SRE este constituit din:

o 1 președinte;

o 1 președinte de onoare;

o 1 președinte anterior;

o 1 presedinte ales;

o 2 vicepreședinți;

o 1 secretar;

o 1 trezorier;

o 9 membri – dintre care doi sunt reprezentanti ai revistelor societății (ACTA ENDOCRINOLOGICA – București și Revista de Endocrinologie și Metabolism – Iași) care au statut de membri invitați.

Art. 12

a. Biroul Consiliului asigură conducerea curentă a societății și este constituit din:

– președintele SRE;

– președintele anterior al SRE;

– presedintele ales al SRE;

– secretarul SRE și

– trezorierul SRE.

b. Atribuții ale membrilor Biroul Consiliului:

– Președintele coordonează activitatea societății și o reprezintă, asigurând direct sau prin delegați obiectivele prevăzute în Art. 3.

– Președintele anterior și Prim vicepreședintele secondează președintele în activitatea sa, îl înlocuiesc în caz de nevoie (prin nominalizarea președintelui) și asigură conceptual și organizatoric realizarea obiectivelor SRE.

– Secretarul asigură ținerea la zi a evidenței membrilor SRE, a secțiunilor teritoriale, eventual a grupurilor de specialiști, precum și a legăturilor stabilite cu alte societăți. Asigură corespondența, trimiterea anunțurilor și convocărilor și răspunde de aspectele organizatorice ale manifestărilor societății.

– Trezorierul strânge cotizația, asigură operațiunile de administrare a fondurilor societății și întocmește bilanțul financiar anual.

Art. 13

a. Incepand cu alegerile pentru mandatul 2022-2026 al Consiliului de Conducere nu se mai organizeaza alegeri pentru functia de Presedinte al SRE.

Functia de “Prim-vicepreseindte” se va numi “Presedinte ales”

Mentiunile din dispozitiile statutare referitoare al sintagma “Prim-Vicepresedinte” vor fi inlocuite cu sintagma “Presedinte ales”.

b.Votarea conducerii se face în modul următor:

o Membrii Consiliului de Conducere sunt alesi in functii cu un an sau minim 6 luni inainte datei de intrare in functie de catre Adunarea Generala.

Presedintele ales este votat in mod separat, in conditiile mentionate la art 11; Presedintele ales va deveni noul Presedinte al SRE pentru un mandat de 4 ani odata cu incheierea Presedintelui in functie. O persoana poate fi Presedinte al SRE pentru in singur mandat.

o secretarul și trezorierul sunt votați în mod separat, în condițiile menționate la art. 11;

o ceilalți 9 membri ai Consiliului sunt votați împreună, în condițiile menționate la art. 11. Funcțiile de vicepreședinți vor fi ocupate de primii doi membri aleși, în ordinea numărului de voturi.

c. Incepand cu alegerile pentru mandatul 2022-2026 al Consiliului de Conducere, la alegerile pentru conducerea SRE pot vota doar cei cu cotizatia de membru SRE achitata la zi.

Art. 14

a. Prim vicepreședintele și președintele anterior secondează președintele în activitatea sa, îl înlocuiesc în caz de nevoie (prin nominalizarea președintelui) și asigură conceptual și organizatoric realizarea obiectivelor SRE;

b. Cei doi vicepreședinți pot înlocui în caz de nevoie prim vicepreședintele (prin nominalizare de către președinte) și pot coordona proiecte specifice ale SRE, din însărcinarea Consiliului SRE.

Art. 15 Consiliul societății se reunește cel puțin o dată la 6 luni sau la nevoie, când este  convocat de către președinte sau de prim vicepreședinți, sau la cererea a 5 din membrii săi. Prezența a – jumătate plus unu – din membrii săi este necesară pentru a valida rezoluțiile adoptate. Dacă acest număr nu este atins, se procedează la o a doua convocare, situație în care hotărârile pot fi luate dacă se întrunește 1/3 din numărul membrilor.

În funcție de natura problemelor puse în discuție, hotărârile pot fi luate prin vot deschis sau prin vot secret (acesta din urmă fiind obligatoriu atunci când este vorba de persoane) și devin valabile dacă întrunesc jumătate plus unu din voturile exprimate de un  Consiliu statutar constituit (jumătate plus unu din membri la prima convocare, respectiv 1/3 din membri la doua convocare). Ședințele consiliului SRE sunt consemnate într-un proces verbal semnat de președinte și secretarul general.

Art. 16 Consiliul Societății are următoarele atribuții:

a. Întocmește planul anual de activitate al Societății pe baza propunerilor Secțiunilor teritoriale;

b. Organizează manifestările științifice de specialitate pe țară;

c. Propune și face demersurile pentru afilierea Societății la organismele internaționale și stabilește legături științifice cu

societăți similare din străinătate;

d. Desemnează din membrii săi, candidați în organizațiile științifice similare din străinătate;

e. Propune premierea și evidențierea unor membri pentru activități științifice deosebite (premii în bani, burse, trimiteri la congrese internaționale, diplome de onoare, etc.);

f. Propune decernarea titlului de membru de onoare unor specialiști români și/sau străini;

g. Propune membri în comisiile de experți pentru expertiza științifică;

Art. 17 Adunarea Generală este constituită din membri titulari, membri de onoare și membri corespondenți. Adunarea generală se întrunește:

a) Cel puțin o dată pe an, cu ocazia Congresului de  Endocrinologie;

b) Ori de câte ori este nevoie și este convocată de Consiliul Societății sau la cererea unei pătrimi din membrii săi. Ordinea de zi este stabilită de Biroul Consiliului. Adunarea este constituită statutar dacă întrunește cel puțin – jumătate plus unu – din totalul membrilor (exclusiv membrii suspendați). Hotărârile se iau cu jumătate simplă. Dacă adunarea generala nu întrunește numărul necesar de membri, se procedează la reconvocarea adunării generale după un interval de cel puțin 2 săptămâni. La a doua convocare, adunarea generală poate lua hotărâri indiferent de numărul celor prezenți. În raport cu natura problemei deliberate, adunarea generală hotărăște modul de vot: deschis sau secret. De regulă, problemele procedurale se votează deschis, iar cele de alegere sau considerate importante se votează secret.

Art. 18 Președintele reprezintă SRE în toate actele vieții civile. Cu aprobarea biroului consiliului, președintele poate desemna în  diverse împrejurări un delegat sau un mandatar care să îl reprezinte. Prim vicepreședintele, președintele anterior și președintele de onoare sunt mandatari de drept ai SRE prin nominalizare de către președintele SRE.

Art. 19 Biroul consiliului de conducere asigură conducerea permanentă a SRE.

CAPITOLUL IV: Drepturile și îndatoririle membrilor

Art. 20 Membrii SRE, indiferent de calitatea și titlurile lor au următoarele drepturi:

a. Să fie aleși în organele de conducere ale SRE și ale secțiilor teritoriale;

b. Să participe la ședințele periodice de comunicări, simpozioane, consfătuiri naționale, congrese naționale sau alte manifestări științifice, să își exprime părerile și să facă propuneri în toate problemele care privesc activitatea societății;

c. Să fie trimiși ca delegați la organismele internaționale la care SRE este afiliată;

d. Să publice articole în revistele sprijinite de SRE;

e. Să li se acorde premii pentru lucrările științifice originale și valoroase;

f. Să fie numiți în comisiile de experți pentru probleme științifice și profesionale de specialitate;

Art. 21 Membrii SRE au următoarele îndatoriri:

a. Să participe la activitatea societății cu lucrări științifice, studii, referate, articole pentru reviste, etc.;

b. Să se preocupe permanent de perfecționarea profesională, științifică și didactică (acolo unde este cazul);

c. Să îndeplinească la timp și conștiincios atribuțiile primite din partea consiliilor teritoriale sau a adunării generale;

d. Să achite cu regularitate cotizația.

CAPITOLUL V: Pierderea și redobândirea calității de membru

Art. 22 Calitatea de membru se poate retrage prin hotărârea Consiliului de Conducere al Societății prin vot secret cu majoritate 2/3 și este validată de Adunarea Generală (constituita conform art. 11) în următoarele situații:

– Abateri grave de la deontologia medicală;

– Neachitarea cotizației timp de 3 ani.

Membrii care nu și-au achitat cotizația până la 1 iulie anul în curs sunt suspendați în sensul că își pierd dreptul de vot și de a fi aleși în organismele SRE și orice alt drept derivat din calitatea de membru SRE până la hotărârea de excludere a Consiliului de Conducere.

Art.23 Redobândirea calității de membru după o abatere de ordin deontologic se poate face după minimum 2 ani de la pierderea calității, tot cu aprobarea Consiliului de Conducere al Societății, cu pierderea vechimii.

Art. 24 Redobândirea calității de membru din cauza neachitării cotizației, se poate face după achitarea sumelor restante, la zi, fără pierderea vechimii și prin reluarea activă demonstrabilă a activității în cadrul societății.

CAPITOLUL VI: Publicații

Art 25 Publicațiile oficiale ale SRE sunt: Revista Română de Endocrinologie, publicată la București și Revista Româna de Endocrinologie și Metabolism publicată la Iași.

Revista Română de Endocrinologie publicată la București, împreună cu Institutul de Endocrinologie “C. I. Parhon” până în anul 2003 cu numele de “Romanian Journal of Endocrinology”,  a devenit, începând cu anul 2005, Acta Endocrinologica (serie nouă), reluând tradiția revistei Acta Endocrinologica fondată de Constantin I. Parhon.

Acta Endocrinologica (serie nouă) apare în limba engleză și este o revistă internațională de endocrinologie editata de endocrinologi români.

Art. 26 Biroul redacțional al revistelor este format din redactorul responsabil (editorul șef), redactorii adjuncți (co-editori) și secretarul de redacție. El este organul operativ care rezolvă problemele curente și exercită toate drepturile și îndatoririle.

Redactorul șef al fiecărei reviste a SRE este ales de Consiliul de conducere al SRE. Redactorul șef va forma și coordona biroul redacțional al revistei.

Art. 27 Colegiile de redacție ale revistelor sunt nominalizate de redactorul responsabil (editorul șef) cu aprobarea Biroului redacțional și au următoarele atribuții:

– întocmește planul de activități al revistei și îl supune avizării biroului consiliului de conducere al societății;

– se preocupă de ridicarea nivelului științific, informativ și grafic al revistei;

– organizează periodic convorbiri cu cititorii revistei;

– efectuează schimburi de experiență și colaborează cu publicații similare din țară și străinătate;

– publică rezumatele rapoartelor și comunicărilor prezentate la congresele naționale ale societății.

CAPITOLUL VII: Afilieri. Reprezentarea SRE în societăți străine

Art. 28 SRE se poate afilia unor asociații sau societăți științifice profesionale din țară sau străinătate, dacă aceasta nu aduce nicio restricție liberei desfășurări a propriei sale activități ce are loc în condiții de deplină egalitate. Afilierea SRE poate fi hotărâtă de consiliul de conducere a societății.

În prezent SRE este afiliată la “International Society of Endocrinology” și la “European Society of Endocrinology”.

Art. 29 SRE, dacă consideră necesară reprezentarea în alte asociații și societăți medicale cu profil asemănător, își va trimite delegatul ales prin vot secret de consiliul de conducere.

CAPITOLUL VIII: Resursele financiare

Art. 30 Resursele financiare ale SRE provin din:

-cotizațiile membrilor săi;

-subvenții și donații.

Art. 31 Cotizația pentru membrii titulari, medici specialiști și primari, se fixează anual în cadrul Adunării Generale; medicii rezidenți beneficiază de o reducere de 50% a cotizației anuale. Membrii de onoare și corespondenți sunt scutiți de plata cotizației. Taxa de participare la manifestările științifice ale SRE pentru persoane care nu sunt membri ai SRE va fi cu cel puțin 50% mai mare decât taxa membrilor.

Art. 32 Evidența contabilă este ținută la zi de trezorierul societății, care prezintă anual în biroul consiliului de conducere al societății o analiză a utilizării fondurilor financiare (încasări, cheltuieli, existent).

CAPITOLUL IX : Dispoziții finale

Art. 33 Prezentul statut, aprobat de Adunarea generală  a SRE, intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011 și anulează toate reglementările anterioare.

Comunicate

Plata cotizatiei anuale de membru prin transfer bancar

Stimati colegi, In cazul in care alegeti sa platiti cotizatia anuala de membru SRE prin transfer bancar, va rugam sa efectuati plata cu noile tarife majorate de la 1 ianuarie 2024 (75 lei pentru medici rezidenti si biologi/chimisti/fizicieni generalist, respectiv 150...

Update cotizatie anuala membru SRE

Stimati colegi, Conform deciziei Boardului SRE din 20 decembrie 2023 va anuntam ca incepand cu data de 1 ianuarie 2024 cotizatia de membru va fi majorata astfel: 150 lei pentru medici specialisti/primari si biologi/chimisti/fizicieni specialisti/principali si 75 lei...

Reamintire 2 – Convocarea Adunarii Generale a SRE

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII ROMÂNE DE ENDOCRINOLOGIE Stimați colegi, În temeiul Statutului Societății Române de Endocrinologie, Se convoacă Adunarea Generală a Societății Române de Endocrinologie în ședință ordinară, care se va desfășura la data de...